close
متخصص ارتودنسی
اخبار روز
معنی شعر یاد تو از نظامی گنجوی چیست
به دهکده آفتاب خوش آمدید دوستان عزیز

دهکده آفتاب

معنی شعر یاد تو از نظامی گنجوی چیست
امروز سه شنبه 03 اسفند 1395

آخرين ارسالي هاي انجمن

معنی شعر یاد تو از نظامی گنجوی چیست

معنی شعر به نام آنکه جان را فکرت آموخت

معنی شعر یاد تو از نظامی گنجوی چیست

 

 

 

ای نام تو بهترین سرآغاز   بی‌نام تو نامه کی کنم باز
ای یاد تو مونس روانم   جز نام تو نیست بر زبانم
ای کار گشای هر چه هستند   نام تو کلید هر چه بستند
ای هیچ خطی نگشته ز اول   بی‌حجت نام تو مسجل
ای هست کن اساس هستی   کوته ز درت دراز دستی
ای خطبه تو تبارک الله   فیض تو همیشه بارک الله
ای هفت عروس نه عماری   بر درگه تو به پرده داری
ای هست نه بر طریق چونی   دانای برونی و درونی
ای هرچه رمیده وارمیده   در کن فیکون تو آفریده
ای واهب عقل و باعث جان   با حکم تو هست و نیست یکسان
ای محرم عالم تحیر   عالم ز تو هم تهی و هم پر
ای تو به صفات خویش موصوف   ای نهی تو منکر امر معروف
ای امر تو را نفاذ مطلق   وز امر تو کائنات مشتق
ای مقصد همت بلندان   مقصود دل نیازمندان
ای سرمه کش بلند بینان   در باز کن درون نشینان
ای بر ورق تو درس ایام   ز آغاز رسیده تا به انجام
صاحب توئی آن دگر غلامند   سلطان توئی آن دگر کدامند
راه تو به نور لایزالی   از شرک و شریک هر دو خالی
در صنع تو کامد از عدد بیش   عاجز شده عقل علت اندیش
ترتیب جهان چنانکه بایست   کردی به مثابتی که شایست
بر ابلق صبح و ادهم شام   حکم تو زد این طویله بام
گر هفت گره به چرخ دادی   هفتاد گره بدو گشادی
خاکستری ار ز خاک سودی   صد آینه را بدان زدودی
بر هر ورقی که حرف راندی   نقش همه در دو حرف خواندی
بی‌کوه کنی ز کاف و نونی   کردی تو سپهر بیستونی
هر جا که خزینه شگرفست   قفلش به کلید این دو حرفست
حرفی به غلط رها نکردی   یک نکته درو خطا نکردی
در عالم عالم آفریدن   به زین نتوان رقم کشیدن
هر دم نه به حق دسترنجی   بخشی به من خراب گنجی
گنج تو به بذل کم نیاید   وز گنج کس این کرم نیاید
از قسمت بندگی و شاهی   دولت تو دهی بهر که خواهی
از آتش ظلم و دود مظلوم   احوال همه تراست معلوم
هم قصه نانموده دانی   هم نامه نانوشته خوانی
عقل آبله پای و کوی تاریک   وآنگاه رهی چو موی باریک
توفیق تو گر نه ره نماید   این عقده به عقل کی گشاید
عقل از در تو بصر فروزد   گر پای درون نهد بسوزد
ای عقل مرا کفایت از تو   جستن ز من و هدایت از تو
من بددل و راه بیمناکست   چون راهنما توئی چه باکست
عاجز شدم از گرانی بار   طاقت نه چگونه باشد این کار
می‌کوشم و در تنم توان نیست   کازرم تو هست باک از آن نیست
گر لطف کنی و گر کنی قهر   پیش تو یکی است نوش یا زهر
شک نیست در اینکه من اسیرم   کز لطف زیم ز قهر میرم
یا شربت لطف دار پیشم   یا قهر مکن به قهر خویشم
گر قهر سزای ماست آخر   هم لطف برای ماست آخر
تا در نقسم عنایتی هست   فتراک تو کی گذارم از دست
وآن دم که نفس به آخر آید   هم خطبه نام تو سراید
وآن لحظه که مرگ را بسیجم   هم نام تو در حنوط پیچم
چون گرد شود وجود پستم   هرجا که روم تو را پرستم
در عصمت اینچنین حصاری   شیطان رجیم کیست باری
چون حرز توام حمایل آمود   سرهنگی دیو کی کند سود
احرام گرفته‌ام به کویت   لبیک زنان به جستجویت
احرام شکن بسی است زنهار   ز احرام شکستنم نگهدار
من بیکس و رخنها نهانی   هان ای کس بیکسان تو دانی
چون نیست به جز تو دستگیرم   هست از کرم تو ناگزیرم
یک ذره ز کیمیای اخلاص   گر بر مس من زنی شوم خاص
آنجا که دهی ز لطف یک تاب   زر گردد خاک و در شود آب
من گر گهرم و گر سفالم   پیرایه توست روی مالم
از عطر تو لافد آستینم   گر عودم و گر درمنه اینم
پیش تو نه دین نه طاعت آرم   افلاس تهی شفاعت آرم
تا غرق نشد سفینه در آب   رحمت کن و دستگیر و دریاب
بردار مرا که اوفتادم   وز مرکب جهل خود پیادم
هم تو به عنایت الهی   آنجا قدمم رسان که خواهی
از ظلمت خود رهائیم ده   با نور خود آشنائیم ده
تا چند مرا ز بیم و امید   پروانه دهی به ماه و خورشید
تا کی به نیاز هر نوالم   بر شاه و شبان کنی حوالم
از خوان تو با نعیم‌تر چیست   وز حضرت تو کریمتر کیست
از خرمن خویش ده زکاتم   منویس به این و آن براتم
تا مزرعه چو من خرابی   آباد شود به خاک و آبی
خاکی ده از آستان خویشم   وابی که دغل برد ز پیشم
روزی که مرا ز من ستانی   ضایع مکن از من آنچه مانی
وآندم که مرا به من دهی باز   یک سایه ز لطف بر من انداز
آن سایه نه کز چراغ دور است   آن سایه که آن چراغ نوراست
تا با تو چو سایه نور گردم   چون نور ز سایه دور گردم
با هر که نفس برآرم اینجا   روزیش فروگذارم اینجا
درهای همه ز عهد خالیست   الا در تو که لایزالیست
هر عهد که هست در حیاتست   عهد از پس مرگ بی‌ثباتست
چون عهد تو هست جاودانی   یعنی که به مرگ و زندگانی
چندانکه قرار عهد یابم   از عهد تو روی برنتابم
بی‌یاد توام نفس نیاید   با یاد تو یاد کس نیاید
اول که نیافریده بودم   وین تعبیه‌ها ندیده بودم
کیمخت اگر از زمیم کردی   با زاز زمیم ادیم کردی
بر صورت من ز روی هستی   آرایش آفرین تو بستی
واکنون که نشانه گاه جودم   تا باز عدم شود وجودم
هرجا که نشاندیم نشستم   وآنجا که بریم زیر دستم
گردیده رهیت من در این راه   گه بر سر تخت و گه بن چاه
گر پیر بوم و گر جوانم   ره مختلف است و من همانم
از حال به حال اگر بگردم   هم بر رق اولین نوردم
بی‌جاحتم آفریدی اول   آخر نگذاریم معطل
گر مرگ رسد چرا هراسم   کان راه بتست می‌شناسم
این مرگ نه، باغ و بوستانست   کو راه سرای دوستانست
تا چند کنم ز مرگ فریاد   چون مرگ ازوست مرگ من باد
گر بنگرم آن چنان که رایست   این مرگ نه مرگ نقل جایست
از خورد گهی به خوابگاهی   وز خوابگهی به بزم شاهی
خوابی که به بزم تست راهش   گردن نکشم ز خوابگاهش
چون شوق تو هست خانه خیزم   خوش خسبم و شادمانه خیزم
گر بنده نظامی از سر درد   در نظم دعا دلیریی کرد
از بحر تو بینم ابر خیزش   گر قطره برون دهد مریزش
گر صد لغت از زبان گشاید   در هر لغتی ترا ستاید
هم در تو به صد هزار تشویر   دارد رقم هزار تقصیر
ور دم نزند چو تنگ حالان   دانی که لغت زبان لالان
گر تن حبشی سرشته تست   ور خط ختنی نبشته تست
گر هر چه نبشته‌ای بشوئی   شویم دهن از زیاده گوئی
ور باز به داورم نشانی   ای داور داوران تو دانی
زان پیش کاجل فرا رسد تنگ   و ایام عنان ستاند از چنگ
ره باز ده از ره قبولم   بر روضه تربت رسولم

 

 

معنی شعر = بهترین سر آغاز

بیت اول = ای خدایی که نام تو بهترین نام برای شروع کارهاست .

بدون نام تو کتاب را نمی گشایم.

بیت دوم = ای خدایی که همدم جانم است. جز نام تو بر زبانم نیست.

بیت سوم = ای خدایی که گشاینده ی مشکلات تمام موجودات هستی. نام تو کلیدی هست که تمام کارهای فروبسته را باز می کند.


بیت چهارم = ای خدایی که آفریننده جهان هستی. و کسی را قدرت آن نیست که در برابر تو قدرت نمایی کند .

بیت پنجم = ای خدایی که قصه ی نگفته {نشان داده نشده} می دانی. و از نامه نانوشته نشده خبر داری.

بیت ششم = ای خدا به لطف و عنایت خود مرا. به جایی که دوست داری برسان.

بیت هفتم = خدایا مرا از خودخواهی نجات بده. و با نور خودت آشنا کن

نظامی گنجوی

 

 

معنی شعر یاد تو از نظامی گنجوی چیست :: سایت فان

site-fun.blog.ir/post/معنی-شعر-یاد-تو-از-نظامی-گنجویTranslate this page
برچسپ ها:معنی شعر یاد تو از نظامی گنجوی,معنیشعر,شعر یاد تو از نظامی گنجوی چه معنی دارد,شعر یاد تو از یعنی چه,شعر یاد تو با معنی,معنی کامل شعر یاد تو از نظامی ...

معنی شعر یاد تو نظامی گنجوی - 1

otaghekhabar.blogsky.com/.../معنی-شعر-یاد-تو-نظامی-گنجوی-معنا...Translate this page
20 hours ago - معنی شعر یاد تو از نظامی گنجوی چیست. معنی شعر = بهترین سر آغاز. بیت اول = ای خدایی که نام تو بهترین نام برای شروع کارهاست . بدون نام تو ...

معنی شعر یاد تو نظامی گنجوی | معنای شعر یاد تو از نظامی - وب ایرونی

www.webiruni.ir/news/97129Translate this page
20 hours ago - معنی شعر یاد تو از نظامی گنجوی چیست. معنی شعر = بهترین سر آغاز. بیت اول = ای خدایی که نام تو بهترین نام برای شروع کارهاست . بدون نام تو ...

نیو میهن

شعر به نام آنکه جان را فکرت آموخت,معنی شعر به نام آنکه جان را فکرت آموخت,شعر به نام آنکه جان را فکرت آموخت با معنی,شعر ..... معنی شعر یاد تو نظامی گنجوی | معنای شعر یاد تو از نظامی - وب ایرونی ... شعار اصلی همراه اول در نمایشگاه تلکام 2016 چیست ؟
You've visited this page 3 times. Last visit: 9/21/16

معنی شعر یاد تو نظامی گنجوی | گوگل پیامکی همراه اول 20370

www.20370.ir/Default.aspx?...معنی_شعر_یاد_تو_نظامی_گنجوی... - Translate this page
معنی شعر یاد تو نظامی گنجوی شعر یاد تو از نظامی گنجوی معنی شعر یاد تو از نظامی معنی الهی نامه ... جواب معماي پسري که اسم خود را با چاي جي بلندگو نوشت چيست؟

معنی شعر یاد تو نظامی گنجوی

www.javab-soal.ir/j.aspx?q=معني_شعر_ياد_تو_نظامي_گنجوي...Translate this page
معنی شعر یاد تو نظامی گنجوی,شعر یاد تو از نظامی گنجوی,معنی شعر یاد تو از نظامی,معنی الهی نامه خواجه عبدالله انصاری,معنی شعر یاد تو از نظامی گنجوی هفتم,معنی شعر ...

نظامی گنجوی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/نظامی_گنجویTranslate this page
Persian Wikipedia
آرامگاه نظامی گنجوی در شهر گنجه در جمهوری آذربایجان فعلی قرار دارد. نظامی در زمرهٔ گویندگان توانای شعر فارسی است، که نه‌تنها دارای روش و سبکی جداگانه ... از حال عرب چنین کند یاد») و می‌نویسد: «دهقان فصیح پارسی‌زاد: نظامی گنجهای/عرب:مجنون و پدر ... متصف می‌کند، به همین معنی اخیر است و باز در همین معنی فردوسی هم گفته‌است: ز دهقان ...

توضیحات درس ستایش (فارسی هفتم) - سیدرضا بازیار

www.seyedrezabazyar.com › صفحه اصلیدیگرTranslate this page
Aug 29, 2015 - ای یاد تو، مونس روانم ای خداوند نام و یاد تو همدم روح و جان من است جز نام تو، نیست بر ... نظامی گنجوی. ستایش. ( معنی شعر ستایش هفتم ) ... قنات چیست؟

نظامی (لیلی و مجنون)/ای نام تو بهترین سرآغاز - ویکی‌نبشته

https://fa.wikisource.org/wiki/نظامی.../ای_نام_تو_بهترین_سرآغازTranslate this page
Sep 26, 2014 - ای نام تو بهترین سرآغاز, بی‌نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم, جز نام تو نیست بر زبانم. ای کار گشای هر چه هستند, نام تو کلید هر چه بستند.

ادبیات فارسی سال دوم راهنمایی

farsi2vom.blogfa.com/Translate this page
ای نام نکوی تو سر دفتر دیوان ها وی طلعت روی تو زینت ده عنوان ها. معنی بیت: ای خدایی که نام خوبت، سرآغاز هر گفته و نوشته؛ و ای کسی که دیدارِ ... قالب این شعر، مثنویاست و از کتاب«لیلی و مجنون نظامی گنجوی» انتخاب شدهاست. ..... اکنون بعد از سالیان زیاد تسبیح جای سبحه را گرفته و از معنای عمیق«تسبیح: ذکر و یاد خداوند» نیز تنها ...

Page 2 of about 299,000 results(0.33 seconds) 

Search Results

آبان ۱۳۹۰ - ادبیات مدرسه - blogfa.com

adabiyatemadrese.blogfa.com/9008.aspxTranslate this page
این شعر در قالب مثنوی است و از کتاب « لیلی و مجنون نظامی گنجوی » انتخاب شده است . ... راه دیگر این که به آخر آن « تر » اضافه می کنیم اگر معنی داد ترکیب وصفی است ... روانم جز نام تو نیست بر زبانم. ای : حرف ندا ، منادا خداوند که محذوف است . یاد : ذکر.

ادبیات فارسی سال دوم راهنمایی

farsi2vom.blogfa.com/Translate this page
ای نام نکوی تو سر دفتر دیوان ها وی طلعت روی تو زینت ده عنوان ها. معنی بیت: ای خدایی که نام خوبت، سرآغاز هر گفته و نوشته؛ و ای کسی که دیدارِ ... قالب این شعر، مثنویاست و از کتاب«لیلی و مجنون نظامی گنجوی» انتخاب شدهاست. ..... اکنون بعد از سالیان زیاد تسبیح جای سبحه را گرفته و از معنای عمیق«تسبیح: ذکر و یاد خداوند» نیز تنها ...

ادبیات مدرسه - معنی شعر یاد تو نظامی گنجوی - پرسیار - معنی شعریاد تو

magifa.com/detail/1510679/article/3Translate this page
ادبیات مدرسه این شعر در قالب مثنوی است و از کتاب « لیلی و مجنون نظامی گنجوی » انتخاب شده است . مثنوی : در لغت به معنی « دو تایی » ، « دوگانی ... - معنی شعریاد تو.

معنی شعر یاد تو نظامی گنجوی معني - 1

weblog24.link/list/معنی-شعر-یاد-تو-نظامی-گنجوی-معني.html - Translate this page
عبارت معنی شعر یاد تو نظامی گنجوی معني به صورت خودکار از بین اطلاعات درج شده در وبلاگها انتخاب شده و مسولیت این مطالب بر عهده نگارنده آن میباشد. ... كنایه چیست ؟ كنایه پوشیده سخن گفتن به طوری كه معني آن صریح و ظاهر نباشد (غیات اللغات) و در ...

معنی شعر ای همه هستی زتو پیدا شده

harooz.rozblog.com/.../معنی-شعر-ای-همه-هستی-زتو-پیدا-شده.htmlTranslate this page
2 days ago - بلحاظ معنی نیز[هرچه نه یاد تو] بی معنی بنظرمیاید چرا که چیزها یاد خداوند نمیکنند . .... لیلة القدر - شعر نظامی گنجوی ››› ای همه هستی ز تو پیدا شده.

شعر ای نام تو بهترین سراغاز از کیست؟ - ویکی

www.wiki-daro.ir/j.aspx?q=شعر_ای_نام_تو_بهترین...از...Translate this page
... سراغاز,ای نام تو بهترین سراغاز دبستان,دانلود اهنگ ای نام تو بهترین سراغاز,شعر سراغاز,معنی شعر یاد تو نظامی گنجوی,معنی ای هست کن اساس هستی,معنی سراغاز,

معنی شعر ای نام تو بهترین سراغاز | مرجع پاسخگویی

www.iresearch.ir/Default.aspx?q=معنی_شعر_ای_نام_تو...t... - Translate this page
سعدی, حافظ معنی شعر یاد تو در ادبیات پایه ی هفتم بایگانی - سیدرضا ... seyedrezabazyar/معنی-شعر-یاد-تو-در-اد. ... معنی شعر یاد تو هفتم شعر ای نام تو بهترین سراغاز از نظامی گنجوی معنی ای هست کن ... علت خارش پوستي چيست - مرجع پاسخگویی.

اي نام تو بهترين سرآغاز - پارست

www.parset.com/Poem10794_اي_نام_تو_بهترين_سرآغاز.htmlTranslate this page
اي نام تو بهترين سرآغاز بي‌نام تو نامه کي کنم باز. ... اشعار. تعداد ابیات این شعر: ١٠٥, شاعر: نظامي گنجوي ... اي ياد تو مونس روانم .... از خوان تو با نعيم‌تر چيست.

وبلاگ تخصصی سید حسن میرنظامی ضیابری - جزوه فصل اول

aftabgil.blogfa.com/post-33.aspxTranslate this page
اي ياد تـو مونـس روانــم / جز نام تو نيست بر زبانم ….. هفت پيكر : ... این شعر در قالب مثنوی است و از کتاب « لیلی و مجنون نظامی گنجوی » انتخاب شده است . مثنوی : در ...

5 - درباره ی ستایش کتاب فارسی هفتم - ساخت وبلاگ

3244.niloblog.com/vote/1-5Translate this page
ستایش قالب شعر: مثنوی شاعر: نظامی گنجوی واژه نامه سرآغاز : اول هرچیزی ٬ آغاز نامه ... معنی : ای خدایی که اسم تو بهترین سرآغاز برای هر کاری است ٬ من بدون یاد نام تو این ...

فارسی عمومی : برگزیده متون و اشعار برای استفاده عزیزان دانشجو

darsefarsi.persiangig.com/82page.htm
مقدمه. بخش اول : ( برگزیده شعر کهن فارسی). حافظ. سعدی. مولانا. فردوسی .... ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که اندر سینه داری ... او از پادشاهان مورد علاقه حافظ بود و حافظ در چند جایگاه از وی به نیکی یاد کرده است از .... تعریف امام علی (ع) از عبادت و اصناف سه گانه عابدان / رند حافظ کیست؟ ... به پیـر میـکده گـفتم کـه چیسـت راه نجات؟

نظامی گنجوی یاد تو - خانه

kelas-adabiat.r98.ir/post/11Translate this page
ای نام تو بهترین سرآغاز بی‌نام تو نامه کی کنم باز ای یاد تو مونس روانم جز نام تو نیست بر زبانم ای کار گشای هر چه هستند نام تو کلید…,نظامی گنجوی یاد تو,کلاس ادبیات. ... نکات مهم درسی فارسی هفتم (معنی ابیات مهم) .... از خوان تو با نعیم‌تر چیست, وز حضرت تو کریمتر کیست ... شعری از نظامی گنجوی (بخشایش و عفو یزدان). اشعار ...

معنی شعر ای همه هستی زتو پیدا شده - جدیدترین اخبار روز ایران و دنیا

harooz-rzb.feixiansi.com/page-169484.htmlTranslate this page
نظامی (مخزن الاسرار)/ای همه هستی ز تو پیدا شده - ویکی‌نبشته ... این شعر نوشته شده است. ... بلحاظ معنی نیز[هرچه نه یاد تو] بی معنی بنظرمیاید چرا که چیزها یاد خداوند نمیکنند . .... تعداد ابیات این شعر: ٤٠, شاعر: نظامي گنجوي ... ما همه فاني و .... منظور از همزمانی یا Synchronous توسط کلاک پالس در مدارات الکترونیکی چیست ؟ کلاک پالس ...

گنجور » نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵۷ - مناظره خسرو با فرهاد

ganjoor.net › نظامیخمسهخسرو و شیرینTranslate this page
زیباترین حرفهای یک عاشق را از زبان نظامی گنجوی می توان شنید و بس ! .... اززیارت مجدداستاد مظلومی مشعوف شدیم استاد مسلم عروض و تفسیر شعر من باز همه تن چشم می ... من هروق یاد عشق وعاشقی میفتم این مناظره رو میخونم تا یادم بیفته که رسیدن ب ... من به عشق فرهاد واقف هستم و عشقم تو عشاق فرهاد و مجنون است ولی جنس زن جماعت خراب ...

ادبيات دوره راهنمايي - ستايش

www.adabiyatrahnamaee.blogfa.com/post-2.aspxTranslate this page
ستايش »چيست؟ ستايش از مصدر ستاييدن و به معناي نيكويي گفتن ، مدح ،آفرين گويي وشكر گويي و ... در سال اول راهنمايي عنوان ستايش با بيتي از نظامي گنجوي از كتاب «ليلي و مجنون »ديده مي شود. اي ياد تو مونس روانم /جز نام تو نيست بر زبانم ... نام خوب تو ،سرآغاز هر نوشته است و ديدن جمال تو ، آرايش دهنده ي تمام كتاب ها ي شعر است .

اي نام توبهترين سرغاز | ويکي پديا ايران - ویکی پدیا ایران

www.wikipedia-iran.ir/g.aspx?q=اي_نام_توبهترين_سرغاز&id... - Translate this page
1کارتون جدید - شعر بهترین سراغاز همراه با معنی - ترویج علم و پرورش هوش و خلاقیت - کارتون جدید. ... ای یاد تو ... 235به یاد بابا - ای نام تو بهترین سراغاز - نظامی گنجوی - ... ای نام تو ... ان چيست که دشت وپا وشکم ودهان دارد اما سر ندارد - ويکي پديا ايران.

معنی بیت های شعر یاد تو از نظامی - وبلاگ 24

weblog24.xyz/list/معنی-بیت-های-شعر-یاد-تو-از-نظامی.htmlTranslate this page
نتایج جستجوی عبارت معنی بیت های شعر یاد تو از نظامی از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده ... منوچهرپارسایی دبیرات ناحیه یک خرم آباد كنایه چیست ؟ ..... دکتر حسین محمدزاده صدیقیوسف اوغلو الیاس نظامي گنجوی «گئن‌چای» آدلی سو یاتاغی‌نین ...

گنجینه ی بهترین شعرها - اشعار قیصر امین پور

temenna.blogfa.com/category/17Translate this page
Aug 1, 2016 - قیصر امین پور / با تيشه ی خيـــــــال تراشيده ام تو را. با تيشه ی خيـــــــال ... شعری از زنده یاد قیصر امین پور برای دخترش. بوی بهار می .... این جزر و مد چیست که تا ماه می رود؟ دریای درد .... اشعار نظامی گنجوی ... متن شعر ترانه. لینـک ها.

مرجع | معنی شعر ای همه هستی زتو پیدا شده

harooz-rzb.blogsreader.tk/page-61794.htmlTranslate this page
Sep 17, 2016 - ... این شعر نوشته شده است. ... بلحاظ معنی نیز[هرچه نه یاد تو] بی معنی بنظرمیاید چرا که چیزها یاد خداوند نمیکنند . .... لیلة القدر - شعر نظامی گنجوی ››› ای همه هستی ز تو پیدا شده .... G چيست و از چه زماني مورد استفاده قرار خواهد گرفت؟

نظامی، پایه گذار مکتب شعری غرامی و عشقی - ایران‌بوم

www.iranboom.ir › نام‌آوران ایرانیبزرگانTranslate this page
Jun 7, 2010 - سخن از نظامی گنجوی است و یادواره ای به نام او او که نمی‌دانم مربوط به چه بود. ... بدین معنی که نظامی هم در زمینه توحید و حکمت و خداشناسی مثنوی ساخته، ... اسکندر و اقدامات او که بعد در این باب یاد می‌کنیم و هم درباره داستان بهرام .... نظر شما دربارۂ «شعر نظامی» به مفهوم مطلق کلمه چیست؟ .... تو سیاه کم‌بها بین که چه در دماغ دارد.

∞اشــعـآر نـظـآمـی گـنـجـوی∞ ₪ كـآمـل شــده - صفحه 2 - سايت ...

kocholo.org/.../494-業-∞اشــعـآر-نـظـآمـی-گـنـجـوی∞-₪۞كـآمـل-شــده-...Translate this page
Aug 20, 2011 - خمسه نظامي - مخزن الاسرار – بخش۱۰ – در مدح ملک فخرالدین بهرامشاه بن داود من که درین. ... می دانی منظورم چیست؟ بدبینیِ خوش بینانه! شنبه 29 امرداد .... زهر به یاد تو شکر می*شود می*که فریدون ... آموزش حذف ستاره ها* در متن پست. سه‌شنبه 1 ...

نظامی - عقلانیت و معنویت

mahmoud.blogfa.com/category/2Translate this page
یکی از بزرگترین شاعران ایران زمین، حکیم نظامی گنجوی است که از صاحبان .... خسرو به امید شاهزاده‌ای که در ارّان در انتظار اوست و شیرین به یاد صاحب تصویری که در ..... نظامی در منظومه لیلی ومجنون در هر بیت شعر که قالبا بین شش تا هشت کلمه است اوج ... به جای من و تو بد نکرد/ باده تو خوردی گنه زهر چیست/ جرم تو کردی خلل دهر چیست».

بهترین شعرهایی که خوانده ام - حافظ

jeyhoon.blogfa.com/cat-3.aspxTranslate this page
بهترین شعرهایی که خوانده ام - حافظ - شعر. ... نظامی گنجوی · خیام · سنایی · وحشی بافقی .... آصف ثانی. :: موضوعات مرتبط: دو بیت، حافظ ... مــعــنــی عــفــو و رحـمـت آمـرزگـار چـیـسـت. زاهـد شـراب ... مرا روزی مباد آن دم که بی یاد تو بنشینم. جهان پیر است و ...

معنی یاد تو از نظامی گنجوی | جستجو | وبلاگ 24.اطلاعات - 1

weblog24.info/list/معنی-یاد-تو-از-نظامی-گنجوی.htmlTranslate this page
جمال‌الدین ابومحمد الیاس بن یوسف نظامي معروف به نظامي گنجوي شاعر داستان‌سرا و رمزگوی سده ششم ایران، بزرگ‌ترین داستان سرای منظومه‌های ... نظامي از شاعرانی است که باید او را در شمار ارکان شعر فارسی و از استادان مسلم این زبان دانست. .... كنایه چیست ؟

مخزن الاسرار نظامی یا مخزن الاشرار احمدی - رسانه ی خبری وبلاگی

rahbaram90-blogfa.rasanetv.ir/page-878923.htmlTranslate this page
سومین مجموعه شعر طنز عباس احمدی با عنوان «مخزن مخزن الاشرار دغدغه یا مخزن الاسرار نظامی یا مخزن الاشرار .... شعر نو مخزن الاسرار حق چیست - shereno ir ... نتایج جستجوی عبارت معنی یاد تو نظامی گنجوی از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در .

اشعار کــوتاه و زیبــای نظامــی - حکیمانه

jomalatziba.blogfa.com/cat-129.aspxTranslate this page
حکیمانه - اشعار کــوتاه و زیبــای نظامــی - ادبیات ایران و جهان - حکیمانه. ... جملات کوتاه و زیبای فردوسی. :: حملات زیبای کــاتــریــن پـانــدر .... هر چه نه یاد تو فراموش به ای به ازل بوده و نابوده ما ... ز سوز عشق بهتر در جهان چیست که بی او گل نخندید ابر ...

لیلی و مجنون

liliandmajnon.mihanblog.com/Translate this page
لیلی و مجنون نام مجموعه شعری از نظامی گنجوی شاعر پرآوازه ایرانی است. .... آن یار، معشوق تو چون از این سراى دلگیر رخت برمى بست به یاد تو دنیا را وداع مى گفت. .... بدیع و معانى دل پسند وتصویرگریهاى رؤیایى و خیال پردازیهاى لطیف و دقت نظر عالمانه و تشبیهات مطبوع در همه اشعار نظامى بر چشم مى خورد. ..... گفت ای مجنون شیدا چیست این.

اشعار و متون ادبی زیبا - نسخه قابل چاپ - تالار کافه کلاسیک

cafeclassic5.ir/printthread.php?tid=80
Nov 14, 2010 - RE: اشعار و متون ادبی زیبا - دن ویتو کورلئونه - ۱۳۸۹/۸/۲۴صبح ۰۱:۰۲ ..... و به ياد اين شعر زيبا هستم-ملكا ذكر تو گويم كه تو پاكي و خدايي/ نروم جز به همان ... گفتم به عروس دهر کابین تو چیست ..... خب ، چندی پیش روز حافظ بود و به جاست ، با شعری از استاد غزل پارسی ، یادی از .... هـنـوز آواز می‌آیـد بـه مـعنـی از گـلـستـانـم.

معنی شعر یادتو از نظامی گنجوی معنی شعر یاد تو نظامی - اجتماعی

ejtemaye.m.funon.ir/معنی-شعر-یادتو-از-نظامی-گنجوی-معنی-شعر-...Translate this page
Sep 10, 2016 - من از فردا نمیام چیست؟ .... Not Found Any Result for : معنی شعر یادتو از نظامی گنجوی معنی شعر یاد تو ... شعر سخن از نظامی گنجوی(به همراه معنی).

شعر - خلوت دل

marefat.persianblog.ir/tag/شعرTranslate this page
Jun 21, 2016 - فاتحه ای به یاد این شاعر خراباتی فرستادم و کتاب را باز کردم: ... حافظ! تو ختم کن که هنر خود عیان شود با مُدعی نزاع و مُحاکا چه حاجت است؟ ... چیست فرمان شما؟ .... اپرای عروسکی "لیلی و مجنون" ، شاهکارشاعر ایرانی نظامی گنجوی رفته بودم. .... حکایت کوتاه اما پر معنای زیر داستان بعضی انسان های سود جو و ظاهر فریب در ...

نظر شما در مورد این عکس چیست؟ / آرامگاه نظامی گنجوی - خبرآنلاین

www.khabaronline.ir/detail/311415/culture/literatureTranslate this page
Sep 3, 2013 - چهار کتیبه فارسی اشعار نظامی گنجوی از مقبره این شاعر در شهر گنجه برداشته شده و 4 ... سوما زبان تركي ريشه ش تو مادها هم پيدا شده كه مورد اختلافه چهارما اين كه بعد حمله اعراب به .... صحبت از نژاد به عنوان هویت برای انسانها امری بی معنی است .... یادش گرامی ************ به هر زبانی که ترجمه کنند و هزاران تابلو و کتیبه هم ...

زن در آئینه شعر فارسی / نظامی

www.hawzah.net/fa/Article/View/.../زن-در-آئینه-شعر-فارسی-نظام...Translate this page
مواردی هم در شعر نظامی یافت می شود که در تعریف و تمجید زن خاصی می گوید «او زن است، ... شوی خود خوش می گذارد و دیگر به یاد تو نیست؛ آنگاه خصائلی را به زنان نسبت می دهد: ... نظر از اینکه تلقی عرفی و سنتی از وی چیست، از او مثل اعلای خلقت می سازد. ...... 9 - نظامی گنجوی الیاس: خمسه (مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت ...

معنی شعر زنگ آفرینش

www.bargozideha.com/tag/معنی-شعر-زنگ-آفرینشTranslate this page
شعر« زنگ آفرینش »که در کتاب فارسی هفتم آمده است ، از مجموعه شعر«به قول .... شور وفریاد ج) فارغ : آسوده د) اُفق : کرانه ی آسمان *قالب شعری ستایش« یادِ تو » چیست؟ ... و با نور خودت آشنا کن نظامی گنجوی زنگ آفرینش پایه هفتم صبح یکی از روز های ...

مخزن الاسرار نظامی گنجوی - سایت دوستداران دکتر حسین محمد زاده صدیق ...

duzgun.ir/نقدهای-دکتر-صدیق/248-مخزن-الاسرار-نظامی-گنجویTranslate this page
نظامی گنجوی در تاریخ ادبیات جهانی، با پنج اثر سترگ خود که روی هم خمسه نامیده می‌شود، شهرت یافته است. ... مخزن الاسرار نظامی «منظومه‌» در معنای حقیقی کلمه نیست. ... اندیشمند خردورز، هنگام سخن از شعر و هنر، از یاد نمی‌برد كه در جامعه‌ی فئودالی آن دوره همه چیز با معیار سیم .... تا نكشم پیش تو یك روز دست .... حاصل بیداد به جز گریه چیست؟

ای همه هستی زتو پیدا شده - آفتاب

www.aftabir.com › مقالاتفرهنگی و هنریادبیات و شعرTranslate this page
Aug 14, 2012 - مناجات در خمسه نظامی گنجوی بسیار پررنگ و استادانه است. ... ادبیات و شعر مناجات کد A214756. مناجات در خمسه نظامی ... ای همه هستی ز تو پیدا شده / خاک ضعیف از تو توانا شده ... هر که نه گویای تو خاموش به / هر چه نه یاد تو فراموش به.

وبلاگ اشعار کامل شاعران - اشعار نظامی - معنی شعر یاد تو نظامی گنجوی

iranimag.ir/detail/1510679/article/2Translate this page
هر چه نه یاد تو فراموش به .... برای مشاهده معنی هر واژه در متن وبلاگ کافیست روی واژه موردنظر دو بار کلیک کنید. - معنی شعر یاد تو نظامی گنجوی. - معنی شعریاد تو.

زندگی نامه نظامی - مردان پارس

www.persian-man.ir/senior/poets/زندگی-نامه-نظامی/Translate this page
نظامی از شاعرانی است که باید او را در شمار ارکان شعر فارسی و از استادان مسلم این زبان دانست. ... خسرو وشیرین یاد بود شکوهمندی از دلباختگی است بی جهت نیست که شاعر این افسانه ی محبت را با بیان ... بگفت : از دل تو میگویی ف من از جان ... شاعر در مقدمه لیلی و مجنون وحتی در متن ان حاشیه پردازی های بسیار کرده است و از ستمکاران و ...

اي بام توبهترين سراغازبي بام تونامه کي کنم باز | پاسخ ساعتي

www.apple-watch.ir/g.aspx?q=اي_بام_توبهترين...تونامه... - Translate this page
2416ای نام تو بهترین سراغاز بی نام تو نامه کی کنم باز ای یاد تو مونس روانم جز نام تو ... نام گلی ابزی وخاکی چیست ک 6 حرف داره - خندوانه - شبکه نسیم · u2764به شما ... شعر بهترین سراغاز همراه با معنی - کارتون جدید ... معنی شعر یاد تو از نظامی گنجوی

نظامی - مهرمیهن

www.mehremihan.ir/component/tag/نظامی.htmlTranslate this page
دانای پیشینه، که منظور فردوسی توسی است، دُر این کار را سُفته است. تو همان حرف‌های او را مزن که در یک دُر شایسته نیست دو سوراخ باشد. ... حکیم الیاس بن یوسف بن زکی بن مؤید نظامی گنجوی،از استادان بزرگ سخن و از ارکان شعر فارسی است. .... همسر نظامی باشد که مسمی به آفاق بوده و حکایت عاشقانه ی خسرو شیرین را نظامی به یاد او سروده ...

تک بیتی،دو بیتی،رباعی های ناب - اشعار ناب فارسی

takbayti.blogfa.com/cat-1.aspxTranslate this page
تک بیتی،دو بیتی،رباعی های ناب - اشعار ناب فارسی - - تک بیتی،دو بیتی،رباعی های ناب. ... به صورت هر که دلشادست، محزونست در معنی. لب هر گل .... که نباشی خجل از ما چو ز ما یاد کنی .... ایــمــن از مــغــلـطـهـای تـو غـلـط بـود غـلـط - محتشم کاشانی ... گو مکن عیب که من مشک ختن میبویم- حافظ .... چاره معشوق اگر عاشق از او دل کند چیست؟

دسته بندي:
مطالب مرتبط :

ارسال نظر

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی

مطالب تصادفي

مطالب پربازديد

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
کدبازان